વિદ્યાર્થી અને શિસ્તપાલન પર નિબંધ Student and Discipline Essay in Gujarati

Student and Discipline Essay in Gujarati

વિદ્યાર્થી અને શિસ્તપાલન પર નિબંધ Student and Discipline Essay in Gujarati: શિસ્ત વિનાનું જીવન એટલે બ્રેક વિનાનું વાહન. વિદ્યાર્થીકાળમાં શીખેલા …

Read more

આજનો વિદ્યાર્થી: વિદ્યાર્થી કે પરીક્ષાર્થી? પર નિબંધ Today’s Student Essay in Gujarati

Today’s Student Essay in Gujarati

આજનો વિદ્યાર્થી : વિદ્યાર્થી કે પરીક્ષાર્થી? પર નિબંધ Today’s Student Essay in Gujarati: શિક્ષણમાં હાલમાં તમામ સ્તરે સિમેસ્ટર પદ્ધતિ દાખલ …

Read more